Projekt „Okno na świat” PDF Drukuj Email
Piątek, 26 Czerwiec 2015 15:0724 czerwca 2015r. odbyło się w Wołominie spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  przez okres 8 lat. Rozpoczął się w 2008 r. zakończył w czerwcu 2015 r.
Celem głównym Projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej PCPR:

     zmiana postaw życiowych,
     wzrost poziomu integracji w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym
     rozwój form pracy oraz poprawa jakości świadczonych usług w PCPR
     zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
     podwyższenie umiejętności komunikacyjnych,
     podwyższenie, uzupełnienie, zmiana kwalifikacji zawodowych,
     doskonalenie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,
     doskonalenie i rozwój kluczowych kompetencji, takich jak komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, obowiązkowość, praca w grupie Warunkiem uczestnictwa w Projekcie było spełnienie poniższych kryteriów:

•    wiek 15-64 lata
•    niskie kwalifikacje zawodowe
•    osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo lub zatrudnione znajdujące się w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym
•    korzystanie z pomocy społecznej
•    posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego
•    chęć zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej
•    korzystanie ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
•    miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wołomińskiego

Projekt był finansowany w 89,5 % ze środków unijnych w 10,5% ze środków Powiatu Wołomińskiego. Łączna wartość Projektu w okresie 8 lat to 5 893.120,41zł.
Działania były skierowane do czterech grup odbiorców, szczególnie narażonych na marginalizację społeczną, którzy łącznie stanowili grupę  821 osób.
Wsród uczestników Projektu były:

-    osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – 630 osób (340 kobiet i 290 mężczyzn)
-    rodziny zastępcze – 59 osób (36 kobiet i 23 mężczyzn) wraz z dziećmi pozostającymi w pieczy ok. 140 osób
-    małoletni wychowankowie pozostający w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 36 osób (18 kobiet i 18 mężczyzn)
-    pełnoletnie osoby objęte indywidualnym programem usamodzielniania – 96 osób (61 kobiet i 35 mężczyzn).

Dzięki analizie potrzeb poszczególnych uczestników projektu udało się dobrać działania,  skierowane indywidualnie dla każdej z grup, podnosząc w ten sposób ich skuteczność
i efektywność.  W projekcie została spełniona zasada równości szans na zatrudnienie zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie a także mieszkańców terenów wiejskich. Działania zaplanowane w Projekcie wychodziły naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych grup społecznych. Proponowane rozwiązania umożliwiały godzenie życia prywatnego i zawodowego.
Uczestnicy Projektu korzystali z form wsparcia określonych jako instrumenty aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
Planując wsparcie pamiętano o tym, iż powinno być ono jak najbardziej adekwatne w stosunku do sytuacji konkretnej grupy docelowej - tak aby działania pozwoliły na rzeczywistą zmianę sytuacji i postaw życiowych  tych osób.
 W trakcie realizacji Projektu zostały zaktywizowane:
Osoby niepełnosprawne, które znajdując się w znacznie trudniejszym położeniu konkurencyjnym na rynku pracy, z uwagi na mniejszą samodzielność, przebojowość i różnego typu dysfunkcje, stają się osobami uzależnionymi od wsparcia ze strony jednostek sektora pomocy społecznej Niezbędne było zatem odwrócenie tego negatywnego trendu. Zróżnicowanie form działań podjętych dla tej grupy beneficjentów w ramach projektu było bardzo duże. Wśród nich można wymienić działania poprawiające stan zdrowia osób niepełnosprawnych: wyjazdy i turnusy rehabilitacyjne; rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej; rehabilitacja stacjonarna i w specjalistycznych ośrodkach; ćwiczenia usprawniające z zastosowaniem terapii konnej. Z kolei w ramach aktywizacji społecznej zaproponowano beneficjentom zajęcia warsztatowe z zakresu: rysunku, malarstwa, ceramiki, kulinarne, choreoterapii, papierowej wikliny, decoupage, filcowania  oraz jednodniowe wycieczki integracyjne, wyjazdy do teatru  i kurs tańca towarzyskiego.
Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy związana jest z ich  niską  aktywnością  zawodową oraz barierami w dostępie  do  edukacji oraz niski poziom  kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom  zorganizowano kursy podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe: kurs kadry- płace-ZUS, kurs bukieciarza-florysty, kurs masażu klasycznego, kurs koparko-ładowarki, kurs  magazyniera z obsługą  wózków widłowych, kurs kosmetyki z elementami wizażu; kurs fotograficzny;  kursy prawa jazdy kat.: B, C, C+ E; kurs obsługi komputera i internetu;  kursy komputerowe dla osób niewidomych; kurs podstaw obsługi komputera z pakietem MS Office i tworzeniem stron internetowych; kurs komputerowy dla zaawansowanych z grafiką komputerową.
 Na wyjeździe rehabilitacyjnym odbywały się treningi tzw. umiejętności miękkich: trening kompetencji i umiejętności społecznych składający się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych; trening kompetencji życiowych mający na celu usamodzielnienie, podniesienie umiejętności załatwienia spraw życia codziennego. Przeprowadzono także, warsztaty umiejętności komunikacyjnych dotyczące aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęcia związane z uzupełnieniem wykształcenia. Zostały zrealizowane także inne działania m.in. indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym. Zawiązała się grupa wsparcia mająca  na celu wsparcie  rozwojowe i psychoterapię. Przeprowadzono konsultacje ze specjalistami – lekarzem,  dietetykiem, rehabilitantem, ratownikiem medycznym – zajęcia były prowadzone  pod kierunkiem trenera i miały przybliżyć temat dbałości o zdrowie  i stan psycho-fizyczny osób z różnymi dysfunkcjami oraz  wskazać formy pomocy samemu-sobie.

Osoby usamodzielniane pełnoletnie osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze  lub rodziny zastępcze), które  posiadają słabo wykształcone zdolności  autonomicznej egzystencji, uniemożliwiające pełną niezależność i zdobycie  zatrudnienia. Osoby te bardzo często  nie mają  doświadczenia zawodowego, odpowiednich  kwalifikacji, są w gorszej sytuacji  finansowej, a w wielu  przypadkach muszą liczyć jedynie na siebie.  Wiedząc jak ważne dla młodych ludzi jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,  zorganizowano  szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Odbyły się szkolenia z różnych zakresów tematycznych, które były dobrane indywidualnie do potrzeb uczestników: kurs obsługi komputera i internetu, kurs prawa jazdy kat. B, C , C+E, kurs magazyniera-fakturzysty, Kurs jęz. angielskiego; kurs pracownika  administracyjno- biurowyego; kurs fotograficzny; kurs kosmetyki z elementami wizażu; kurs koparko-ładowarki; kurs magazyniera  z obsługą wózków widłowych. Przeprowadzono również zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa, ceramiki jak również kurs tańca towarzyskiego. Uczestnicy mieli możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji u psychologa i doradcy zawodowego. Przeprowadzono również wyjazdowe zajęcia warsztatowe: trening kompetencji i umiejętności społecznych pozwalający nabyć wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, efektywnego słuchania i wypowiadania się oraz trening pracy polegający na dostarczeniu wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobu  wspierania siebie w poszukiwaniu pracy
W ramach treningów uczestnicy projektu uzyskali wiedzę z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym, autoprezentacji. Podczas praktycznych warsztatów pracowano nad zainicjowaniem postawy asertywnej i postawy współpracy i otwarcia wobec drugiego człowieka. Zwiększona została świadomość pełnoletnich wychowanków w obszarze postaw życiowych i zawodowych.
U większości uczestników treningów zaobserwowano wzrost motywacji do dalszego kształcenia , poszukiwania  i podjęcia pracy.
Małoletnie osoby przebywające w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych charakteryzują się słabo sprecyzowanymi planami dotyczącymi dalszego kształcenia i drogi zawodowej oraz kłopotami z funkcjonowaniem w grupie. Skierowanie do ww. os. działania mające na celu naukę samodzielności, wiary w siebie, radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Małoletnich przebywających w pieczy zastępczej charakteryzuje obniżone poczucie własnej wartości co skutkuje niskimi umiejętnościami budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz niskim  poczuciem sprawczości. Dla tej grupy beneficjentów zrealizowane były następujące działania: trening kompetencji  i umiejętności społecznych mający na celu nabycie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej  i niewerbalnej, efektywnego słuchania i wypowiadania się; zespół ćwiczeń psychoruchowych; trening kompetencji życiowych ukierunkowanych na zdobycie umiejętności załatwiania spraw urzędowych, gospodarowania  pieniędzmi; trening pracy  dostarczający wiedzy w zakresie  analizy mocnych i słabych  stron oraz sposobu wspierania siebie w poszukiwaniu pracy. Wymienione zajęcia stworzyły możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia i rozwoju relacji w grupie, formułowania celów i zasad oraz konsekwencji temu towarzyszących przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnych granic i potrzeb. Doświadczenie grupowe pozwoliło poznać posiadane zasoby oraz określić deficyty w tym zakresie.  Udział w projekcie w dużym stopniu przyczynił się do nabycia nowych i doskonalenia nabytych wcześnie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności życiowych i społecznych. Niewątpliwie wartością dodaną projektu dla jego uczestników była też możliwość nawiązania kontaktu z osobami z tego samego środowiska lokalnego, posiadającymi podobne doświadczenia życiowe, skutkująca wymianą doświadczeń, problemów itp.
Równolegle konieczne było wspieranie rodzin zastępczych, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej na mocy postanowienia sądu. Rodziny zastępczej mają w szczególności obowiązek sprawowania osobistej opieki  i wychowania dziecka, zapewnienia mu odpowiednych warunków rozwoju. PCPR w ramach statutowej działalności organizuje pomoc i wsparcie rodzin zastępczych w zakresie pełnienia tej funkcji. Natomiast faktyczne problemy rodzin zastępczych dotyczą kształtowania relacji między nimi a dziećmi przebywającymi w pieczy, między dziećmi a ich rodzinami biologicznymi oraz między dziećmi i rówieśnikami. Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju dzieci, PCPR w ramach projektu zorganizowało szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich rodzin zastępczych, były to: trening integracji emocjonalnej mający na celu poznanie swoich emocji, możliwości, ograniczeń; trening komunikacji partnerskiej mający na celu poprawę relacji partnerskich w zakresie komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów; trening kompetencji  rodzicielskich  mający na celu poprawę  relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia  bycia dobrym rodzicem; trening  zastępowania agresji. Ponieważ treningi są pewnego rodzaju wstępem do zmiany własnego zachowania w obrębie swojego związku i rodziny, to w ramach dalszego doskonalenia i rozwoju osobistego biorąc pod uwagę problemy wychowawcze, rodziny zastępcze  uczestniczyły w  grupach wsparcia, które umożliwiły im dzielenie się własnym doświadczeniem jak i wspólne szukanie rozwiązań. W ramach grupy wsparcia poruszone zostały m.in. następujące obszary problemowe: dorastanie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, budowanie więzi rodzinnych, “ja”w roli rodzica, profilaktyka uzależnień, stres, autowzmacnianie.
Dzięki środkom finansowym pozyskanym  wramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  mogło  zaproponować uczestnikom projektu „ Okno na świat” szeroki wachlarz proponowanych aktywności, które  przyniosły wymierne rezultaty, pozwoliły na przywrócenie motywacji do zmian, podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie kompetencji społecznych zgodnie z hasłem unijnym „Człowiek najlepsza inwestycja”.
Szczegółowych informacji dotyczących podejmowanych działań i instrumentach aktywizacji, wydatkowanych środkach oraz realizacji Projektu w poszczególnych latach można uzyskać na stronie www.pcprwolomin.pl.
Mamy nadzieję, że kolejna perspektywa programowa na lata 2015-2020 umożliwi również  kolejnym grupom beneficjentów skorzystać z ciekawych i adekwatnych do potrzeb form wsparcia.
     Zespół Projektu „Okno na Świat”
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Prezentacja plik do pobrania
 
Projekt okno na Świat 2015 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 29 Grudzień 2014 21:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

zaprasza do udziału w projekcie „Okno na świat” w 2015 roku

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do:

*        osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)

*        rodzin zastępczych

*        osób objętych indywidualnym programem usamodzielnienia

*        młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych

spełniających łącznie następujące kryteria:

*        zamieszkujące na terenie Powiatu Wołomińskiego

*        korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub wsparcia PCPR

*        w wieku aktywności zawodowej (kobiety 15-59 lat, mężczyźni 15-64 lata), posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, pracującej lub bezrobotnej

 

Oferujemy:

Dla osób niepełnosprawnych

*        trening kompetencji i umiejętności społecznych składający się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych

*        trening kompetencji życiowych mający na celu usamodzielnienie, podniesienie umiejętności załatwienia spraw życia codziennego

*        dwutygodniowy wyjazd rehabilitacyjny

*        muzykoterapia

*        warsztaty decoupage lub filcowania

*        zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia

 

Dla rodzin zastępczych

*        trening integracji emocjonalnej mający na celu poznanie swoich emocji, możliwości, ograniczeń

*        trening komunikacji partnerskiej mający na celu poprawę relacji partnerskich w zakresie komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów

*        trening kompetencji rodzicielskich mający na celu poprawę relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem

*        trening zastępowania agresji

 

Dla osób usamodzielnianych

*        zespół ćwiczeń psychoruchowych- wyjazdowy obóz survivalowy

*        prawo jazdy kat. B

*        indywidualna ścieżka rozwoju dla każdego z uczestników (spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym)

*        trening kompetencji życiowych „Warsztat dorosłości”

 

Dla młodzieży przebywającej  w rodzinach zastępczych lub placówkach

*        trening kompetencji społecznych

*        zespół ćwiczeń psychoruchowych- realizowanych w formule interaktywnych warsztatów w terenie

*        trening kompetencji życiowych ukierunkowanych na zdobycie umiejętności załatwiania spraw urzędowych, gospodarowania pieniędzmi, nowoczesne technologie i ich wykorzystanie

*        trening pracy

 

                         W celu uzyskania szczegółowych informacji  dotyczących projektu prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Legionów 78

telefon (22) 776 44 95; 96 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;  www.pcprwolomin.pl

 
Kapitał Ludzki PDF Drukuj Email
Niedziela, 05 Październik 2014 18:45
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie  informuje, że w  październiku 2014 r.w ramach  projektu „Okno na świat”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie będą się odbywały spotkania grup wsparcia :

•    Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych - harmonogram
•    Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych - harmonogram

Informacja dot.Grup wsparcia  plik pdf do pobrania
Grupa wsparcia dla rodzin plik pdf do pobrania
Grupa wsparcia dla niepełnosprawnych plik pdf do pobrania

Zapraszamy do udziału w grupach wsparcia osoby, które rozpoczęły udział u projekcie „Okno na świat” w 2014r.


Miejsce realizacji :
ul. Wileńska 32
05-200 Wołomin
budynek Biblioteki
 
Projekt "Okno na Świat 2014" PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Styczeń 2014 12:26
 
Projekt Okno na świat 2013 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 04 Luty 2013 11:31
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7