RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE PDF Drukuj Email
Piątek, 03 Sierpień 2012 12:12
PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


CEL KONSULTACJI:

Pozyskanie uwag, propozycji, opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowano do mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, radni Powiatu Wołomińskiego, Zespół doradczo-inicjatywny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PRZEBIEG KONSULTACJI:

do 13 lipca 2012 r.zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na tablicach ogłoszeń w Starostwie i PCPR,

do 27 lipca 2012 r. ostateczny  termin  zgłaszania  uwag   do   projektu   dokumentu poddanego konsultacjom

do 30 lipca 2012 r. konsultacje projektu dokumentu w ramach Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 
WYKORZYSTANIE FORMY KONSULTACJI:
1) opublikowanie na stronach internetowych www.powiat-wolominski.pl, www.pcprwolomin.pl oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl: informacji
o przystąpieniu do konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacje zawarte
w uchwale Zarządu Powiatu, udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom,
2) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym Powiatu Wołomińskiego,
3) listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów,
4) konsultacji w ramach Zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


ZGŁOSZONE GŁÓWNE UWAGI/POSTULATY/OPINIE/PYTANIA/WYNIKI BADAŃ:


Uwagi zgłoszone przez Skarbnik Powiatu:

Lp

Stan zapisu w projekcie dokumentu ( z podaniem §/ust./pkt)

Proponowania zmiana

uzasadnienie

1

Pkt 1 załącznika

... niniejszego załącznika organ orzekający powinien uwzględnić poniższe zapisy ogólne:

Pkt 1 załącznika

niniejszego załącznika należy uwzględnić poniższe zasady ogólne

Art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie określa kto jest uprawniony do stosowania ulg i nie jest to żaden organ orzekający.

2

Pkt 6 i 8

z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych …

Proponuję wykreślić

Ten zapis reguluje w/w ustawa w art. 194 ust.3

3

Pkt 6

Proponuję dopisać:

d) osoba zobowiązana zmarła.

W przypadku śmierci osoby zobowiązanej winny być podstawy do umorzenia należności

4

Pkt 7

Pkt 9

Proponuję połączyć oba punkty

Zapisy obu punktów się powielają

5

Pkt 10

Przy ustaleniu wysokości części należności uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia

Proponuję określić przy jakim dochodzie i jakich warunkach umorzeniu podlega dany % należności np.

- dochodów do 150% oraz jedna z przesłanego określonych w pkt b-e należności umarza się w 50%

Art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustala , że Rada „szczegółowo określa warunki umorzenia w całości lub w części” tak więc nie może starosta samodzielnie ustalać % umorzenia


ROZSTRZYGNIĘCIA LUB REKOMENTACJE KIERUNKI DZIAŁAŃ/ KWESTIE WYMAGAJĄCE DALSZYCH UZGODNIEŃ, OBSZARY W KTÓRYCH NIE OSIĄGNIĘTO KONSENSUSU:

Pkt 1 - uwagi  uwzględniono w całości,
Pkt 2
- uwagi  uwzględniono w całości,
Pkt 3 - uwagi  uwzględniono w całości,
Pkt 4 - uwagi  uwzględniono w całości,
Pkt 5 - uwagi uwzględniono  doprecyzowując przy jakim dochodzie i jakich warunkach  umorzeniu podlega dany % należności, w ten sposób że:
8. Jeżeli dochód osób zobowiązanych wynosi pomiędzy 200 a 225% kryterium dochodowego oraz występuje jedna z  przesłanek określonych w ust. 7 lit. b-e  należność umarza się do wysokości 70% ustalonej opłaty.
9. Jeśli dochód osób zobowiązanych wynosi pomiędzy 225 a 250% kryterium dochodowego oraz występuje jedna z przesłanek określonych w ust. 7 lit b-e należność ustala się do wysokości 50% ustalonej opłaty.”


Sporządził:
Maciej Burakowski
 
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" PDF Drukuj Email
Piątek, 13 Lipiec 2012 17:58
Informujemy, że w pierwszej połowie sierpnia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz na naszej stronie – www.pcprwolomin.pl w zakładce ”Aktywny samorząd” będą dostępne szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania, wzory wniosków oraz wszystkie niezbędne załączniki. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do dnia 30 września 2012r.
 
Ważne PDF Drukuj Email
Piątek, 06 Lipiec 2012 08:11
Szanowni Państwo

W związku ze zmianą przepisów  niektóre dane znajdujące się na stronie mogą być juź nieaktualne.
Prosimy o wyrozumiałość - wkrótce wprowadzimy obowiązujące informacje.
 
Program „Aktywny Samorząd” PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Lipiec 2012 07:45

Informujemy że w związku z przystąpieniem Powiatu Wołomińskiego do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" oraz zawarciem porozumienia z PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie jest Realizatorem tego programu.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  1. Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  2. Obszar B1- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

  3. Obszar B2- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

  4. Obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

  5. Obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

  6. Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  7. Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  8. Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

  9. Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)Treść programu zosatła opublikowana na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu są określone w rozdziale V programu.

Rodzaj niepełnosprawności i stopień niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa
w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony
w orzeczeniu o niepełnosprawności albo w orzeczeniu równoważnym.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

Obecnie PCPR w Wołominie prowadzi prace związane z realizacją postanowień programu.

Zasady uczestnictwa w programie oraz wzór wniosku będą dostępne na naszej stronie wkrótce.


Jednocześnie informujemy, iż programy „Pegaz” i „Komputer dla Homera” nie będą już realizowane. Wsparcie, które było przyznawane w ramach tych programów będzie zawarte w obszarach programu „Aktywny Samorząd”.

 
Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem PDF Drukuj Email
Piątek, 22 Czerwiec 2012 15:05
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu zaprasza
do nowego projektu realizowanego ze środków PFRON.


 
Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem
projekt aktywizacji zawodowej
 
ROZPOCZYNAMY  w 2012 roku Nowe Kursy dla osób z niepełnosprawnością   Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem  to program   szkoleń  pracownika biurowego   i  „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
 
Projekt jest skierowany do osób:
-pełnoletnich,
-bez zatrudnienia,
-z terenu całej Polski,
-w wieku produkcyjnym,
-bez względu na wykształcenie,
-posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
-które nie są pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.
 
Kurs obejmuje udział  w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych obejmujących :
 
1 sesja   26 VII- 9.VIII br.- Warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:
a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,
b. poradnictwo prawne,
c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,
d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).
 
2 sesja    pierwsza połowa grudnia  - szkolenia zawodowe:
a.kurs pracownika biurowego ( m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
b. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
 
Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach ON, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, animowanie czasu wolnego ON, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych itp. Ukończenie kursu „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych.”
 
Warsztaty zrealizowane zostaną  w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem (www.szablewski.pl)  i będą trwały dwa razy po 14 dni. Uczestnicy  otrzymają  BEZPŁATNE zakwaterowanie i wyżywienie a także  materiały szkoleniowe. Odpłatność za udział w projekcie (28dni ) wynosi symboliczne 100 zł.
 
ZGŁOSZENIA :
Wypełnione ankiety „Zgłoszenia wstępnego”  należy przesłać jak najszybciej na adres:
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START  ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
lub elektronicznie (mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), lub faxem: (61) 8411 059, (61) 8483 189     
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kandydatów.
Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. 
 
Wszelkich informacji udziela:
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel/fax: (61) 8483-189 (61) 8483-189     
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   www.start.org.pl

ZGŁOSZENIE WSTĘPNE 2012 (plik .doc do pobrania)
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna > Ostatnie >>

Strona 28 z 29

Kalendarz

<< Marzec 2018 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Imieniny

Imieniny obchodzi Gertruda, Patryk, Zbigniew

Licznik Odwiedzin

Dzisjaj179
Wczoraj197
Tydzień1118
Miesiąc2840
Wszystkie159703